Visby Lokalråd – vedtægtsændring

I forbindelse med at brandværnet, spejderne o.a. skal om på skolen, skal der laves en lille vedtægtsændring i lokalrådets vedtægter.
Denne ændring skal godkendes på et borgermøde, og lokalrådet har valgt at dette foregår i forbindelse med fællesspisningen d. 13. maj.
Der vil derfor kl. 19.00 efter spisningen blive lavet en afstemning om ændringen.

Ændringer er markeret med rødt her under

Vedtægter for Visby Lokalråd

 Formål
Visby lokalråd er stiftet med det formål gennem forsat udvikling ar sikre at Visby Sogn også i fremtiden er et godt sted at bo.

Det er målet med lokalrådet på almennyttigt grundlag at lokalrådet skal virke som katalysator og koordinator for ildsjæle og foreninger i Visby sogn. 
Lokalrådet skal lette kontakten mellem den enkelte borger/ de lokale foreninger og kommunen.
Rådet holder møde ca. én gang månedligt og ellers efter behov.

 Lokalrådets sammensætning
 Lokalrådet består af 5-9 personer, der vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige.
 Rådet konstituerer sig ved første møde efter valget.
 Der vælges formand og kasserer.

Valgbarhed
Alle, der har fast bopæl i Visby sogn og som er over 18 år kan vælges.

Valg
Valg afholdes én gang om året i forbindelse med et offentligt møde, hvor alle borgere inviteres.
Her vil lokalrådet også informerer om det forgangne års arbejde, samt fremtidige planer.
Ændring af nuværende vedtægter skal ske på et årsmøde, hvor mindste 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Vedtægtsændringerne godkendes af Tønder kommunalbestyrelse, før de kan træde i kraft.
Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et møde indkaldt med dette særlig formål.
På dette møde har hvert medlem en stemme. Vedtagelsen kan kun ske når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
I tilfælde af foreningen ophør træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, som dog skal anvendes til gavn for borgere i Visby sogn.
Anvendelse af formue, der er tilvejebragt via kommunale midler fra Tønder kommune, skal desuden godkendes af Tønder kommunalbestyrelse.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formuen er gennemført.

Share on facebook
Del på Facebook