Kategoriarkiv: Nyhed

17. februar 2015 – Fællesspisning og Generalforsamling i Visby Lokalråd

D. 17. februar mødte knapt 80 voksne og børn op til fællesspisning med efterfølgende generalforsamling.

Her følger et kort referat:

 • Valg af dirigent – Gunnar Jensen blev foreslået og valgt
 • Formandens beretning – herunder bl.a. 
  Skolen ( nærmere senere under eget punkt)
  Stier – der er lavet flere og vi har fået sponseret en kikkert som vil 
  blive sat op i udkigstårnet ved mosen
  Diverse – parken, landsbypedel, blomsterkasser og byskilte
  Kommende aktiviteter: Affaldsindsamling 19/4,  Sporets Dag (juni)
  Kommende fællesspisninger: 5/5 og 9/6
  Anges og Rita vil gerne starte eftermiddags-aktiviteter på skolen 
  – Beretningen godkendt
 • Regnskab fremlagt og godkendt
 • Afholdelse af valg til lokalrådet
  Sanne Sommer, Ina Lund og Else Jespersen var på valg
  – alle 3 modtog genvalg
 • Information vedr. skolen v/Else 
  Driftsaftale indgået mellem Tønder Kommune og lokalrådet
  Bestyrelse nedsat med 1 repræsentant for hver forening.
  Spejderne, idrætsforeningen, Børnehuset og “Højt fra himlen”
  og “Maskeraden” bruger skolen
  Der har været afholdt arbejdsdage – og der kommer flere :o)
  Skolen kan bruges til forskellige formål – det er op til borgerne
  Når brandstationen er færdig vil der være en fælles indvielse.
 • Evt. 
  Hjælp til at holde stier – 3 meldte sig til dette
  Der blev udtrykt tilfredshed med lokalrådets arbejde – vi takker 🙂
  Gunnar Jensen nævnte at man for 250,- kan blive andelshaver i 
  Visby forsamlingshus – henvendelse til forsamlingshusets 
  bestyrelse
 • Gunnar sluttede med at takke for god ro og orden – 
  hvorefter vi fik Laila Gubi ind, så vi kunne ønske tillykke med de 60 år

Visby Lokalråd

Visby Lokalråd inviterer til fællesspisning og generalforsamling 17/2-15

Fællesspisning

Tirsdag d. 17. februar 2015

kl. 18.00
i Visby Forsamlingshus

 Menu:  Grønlangkål, kålpølser,  hamburgryg, kartofler

 Medbring selv drikkevarer

Pris:   Voksne:  75,- /  Børn (til og med 10 år):  40,-

 Billetter købes hos Lokal Brugsen i Visby  i perioden 30. januar til 11. februar 2015

 Efter fællesspisningen afholdes Generalforsamling
med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Regnskab
 • Afholdelse af valg til lokalrådet
  På valg: Else Jespersen, Ina Lund, Sanne Sommer
 • Information vedr. skolen
 • Evt.

Visby Lokalråd

 

Fællesspisning

Visby Lokalråd – vedtægtsændring

I forbindelse med at brandværnet, spejderne o.a. skal om på skolen, skal der laves en lille vedtægtsændring i lokalrådets vedtægter.
Denne ændring skal godkendes på et borgermøde, og lokalrådet har valgt at dette foregår i forbindelse med fællesspisningen d. 13. maj.
Der vil derfor kl. 19.00 efter spisningen blive lavet en afstemning om ændringen.

Ændringer er markeret med rødt her under

Vedtægter for Visby Lokalråd

 Formål
Visby lokalråd er stiftet med det formål gennem forsat udvikling ar sikre at Visby Sogn også i fremtiden er et godt sted at bo.

Det er målet med lokalrådet på almennyttigt grundlag at lokalrådet skal virke som katalysator og koordinator for ildsjæle og foreninger i Visby sogn. 
Lokalrådet skal lette kontakten mellem den enkelte borger/ de lokale foreninger og kommunen.
Rådet holder møde ca. én gang månedligt og ellers efter behov.

 Lokalrådets sammensætning
 Lokalrådet består af 5-9 personer, der vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen er på valg i lige år og halvdelen i ulige.
 Rådet konstituerer sig ved første møde efter valget.
 Der vælges formand og kasserer.

Valgbarhed
Alle, der har fast bopæl i Visby sogn og som er over 18 år kan vælges.

Valg
Valg afholdes én gang om året i forbindelse med et offentligt møde, hvor alle borgere inviteres.
Her vil lokalrådet også informerer om det forgangne års arbejde, samt fremtidige planer.
Ændring af nuværende vedtægter skal ske på et årsmøde, hvor mindste 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.
Vedtægtsændringerne godkendes af Tønder kommunalbestyrelse, før de kan træde i kraft.
Beslutning om foreningens ophør kan kun træffes på et møde indkaldt med dette særlig formål.
På dette møde har hvert medlem en stemme. Vedtagelsen kan kun ske når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
I tilfælde af foreningen ophør træffes beslutning om anvendelse af foreningens formue, som dog skal anvendes til gavn for borgere i Visby sogn.
Anvendelse af formue, der er tilvejebragt via kommunale midler fra Tønder kommune, skal desuden godkendes af Tønder kommunalbestyrelse.
Bestyrelsen kan ikke træde tilbage før afviklingen af formuen er gennemført.

Billeder fra seneste fællesspisning

Der var fuldt hus til den seneste fællesspisning onsdag 30. oktober i Visby Forsamlingshus – 120 unge og gamle var mødt op til and og frikadeller med det “nødvendigste” tilbehør.
Efterfølgende overraskede Laila med risalamande, kirsebærsovs og mandelgaver

Vi er som altid glade for den store opbakning til disse arrangementer

Lokalrådet

Nye stier indviet i Visby

Lørdag d. 5. oktober mødet 50-60 personer – unge som gamle – op på parkeringspladsen, til indvielsen af det nye sti-system i og omkring Visby.
Efter den godt 5 km lange rute, serverede Lokalrådet øl/vand og frugt

Som altid takker lokalrådet for det store fremmøde 🙂